Clubreglement

 • Visie-Missie-Waarden

Karate Do is een feitelijke sportvereniging die ressorteert onder de door Sport Vlaanderen erkende VKF en de daaraan gekoppelde Vlaamse, nationale, Europese en internationale overkoepeling.


Karate Do biedt hun aangesloten leden de deelname aan karatetrainingen, karatestages en karatecompetities aan, zowel intern als extern gericht en binnen het statutair kader van de provinciale, Vlaamse, nationale, Europese en internationale karate-koepel.
Karate Do verleent de medewerking aan organisaties en evenementen ter promotie van de karatesport.


De karatesport heeft geen uitgesproken leeftijdsbeperking.  Van de doelgroep wordt verwacht dat zij sportief is. Zij dient eveneens over een motorische en geestelijke capaciteit te beschikken, nodig voor het uitoefenen van de sport.


Karatesport beoogt eveneens pedagogische aspecten zoals stressbestendigheid, zelfbeheersing, respect, lichaamscontrole dit samen met kracht, techniek, snelheid en een goede fysieke paraatheid, elk op zijn eigen haalbaar niveau. Samen met een sportief geestelijk evenwicht en respect evolueert de karatesport tot een totale sport.


De algemene doelstelling van Karate Do is om de aangesloten deelnemer binnen het specifiek omschreven kader van de sport vanaf een nulpuntmeeting aanvaardbare en realiseerbare deelnames aan trainingen, evenementen, stages, competities in eigen/extern beheer aan te bieden.
De specifieke doelstellingen worden bepaald binnen hetzelfde kader, gericht op specifieke onderdelen van de sport.
Het beleid van Karate Do is gericht op het continue streven naar en verbeteren van duurzame hoogwaardigheid van de karatesport, waarin kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid centraal staan.


Karate Do beoogt de inzet van hoogwaardig pedagogisch opgeleide trainers/ begeleiders “sensu lato”. De trainers/begeleiders staan onder andere in voor de inzet en inhoud tijdens de trainingen, begeleiding tijdens competities en het nemen van initiatieven naar stages binnen de karate-sport.


Karate Do voert een efficiënt logistiek beleid. Karate Do voorziet de nodige materiele ondersteuning om een professionele training te voorzien.


Karate Do voorziet een trainingslocatie die ter beschikking wordt gesteld van de lokale overheid van het adres van de zetel van de sportvereniging.
Wanneer de lokale overheid er niet in slaagt om voldoende capaciteit aan trainingslocatie en -tijd aan te bieden, behoud Karate Do zich het recht om nieuwe leden om die redenen te weigeren. 


Karate Do werkt nauw samen met de overkoepelende organisatie VKF en leeft hun wettelijk verkregen statuten na.


Karate Do gaat een partnership met de belanghebbende overheden of andere partners aan. Dit partnership zal steeds aan de grondwettelijke rechten en vrijheden getoetst worden.


Karate Do streeft een correcte communicatie met de verschillende partners na.


Karate Do is lid van de sportraad en van de RVB van de sportraad van de gemeente Avelgem en spreekt in deze vertegenwoordigingen voor de belangen van de leden van Karate Do.

Volgende waarden prijken op het blazoen van Karate Do: STER

 • Sportieve geest en lichaam
 • Transparante communicatie
 • Eervolle/eerlijke en correcte karatesport beoefenen
 • Respectvolle ingesteldheid

Als je deze waarden nastreeft ben je een STER in onze sportclub

 • Aansluiting

De eerste 2 trainingen zijn gratis.
Vanaf de 3e training is de inschrijving verplicht om verzekerd te zijn. 

 • Training

De trainingen staan onder leiding van de door de club aangestelde trainers.
De trainingen beginnen stipt en eindigen op onderstaande uren:

Woensdag: van 13:30u tot 14:45u (beginners jeugd) en van 14:45u tot 16:00u (doorstroming jeugd)
Donderdag: van 19.00u tot 20:30u (gevorderden jeugd / volwassenen)
Zondag van 9:00u tot 11:00u (competitie jeugd)
Elke minderjarige die meer dan 15’ te laat komt of die vroeger dient te vertrekken dient zich daarvoor te verantwoorden, dit om als club onze verantwoordelijkheid te kunnen opnemen.     

 • Kostprijs van de inschrijvingen:

Trainingen: 150,00 € per jaar.
Het lidgeld wordt betaald op rekeningnr.: IBAN BE 18 7512 0627 3065     BIC AXABBE22

Betalingen in cash worden niet aanvaard.

 • Verbintenissen:

Als de karatebeoefenaar niet ingeschreven is na twee trainingen, wordt de betrokkene geweigerd op de trainingen vanaf de derde training.
Ingeval betrokkene zich toch voorneemt om mee te trainen, dan kan Karate Do niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, letsels, schade, enz.
Het lid of zijn burgerlijk aansprakelijke neemt er kennis van dat men niet verzekerd is door de club, zolang men niet ingeschreven is.


Men is geldig verzekerd wanneer men:
– voor nieuwe leden

 • vanaf de dag van betaling (geen cash) van 150,00 euro door het lid aan de club en het invullen van het inschrijvingsformulier online. Het is het lid die bij twijfel bewijs van betaling moet leveren.
  U krijgt dan een lidmaatschapboekje en uw vergunning die u steeds, bij elke training, dient bij te hebben.

– voor bestaande leden

 • deze worden op de hoogte gebracht één maand voor het vervallen van de bestaande vergunning. De betaling van het lidgeld dient te gebeuren ten laatste 10 dagen voor de geldigheid van de vergunning.
 • Uitsluiting:

Karate Do behoudt zich het recht om aangesloten leden niet te laten deelnemen, tijdelijk te schorsen of uit te sluiten van alle activiteiten waarbij Karate Do betrokken wordt:
Niet limitatieve lijst (voorbeeld): inbreuken tegen het clubreglement; inbreuken tegen reglementen waarbij Karate Do betrokken is; bestuurlijke inbreuken; gerechtelijke inbreuken; uitvoeren van activiteiten in naam Karate Do, doch zonder toestemming van het bestuur van Karate Do , ….
Gebeurtenissen of incidenten die het voorwerp uitmaken van schorsing of uitsluiting, worden gemeld aan de overkoepelende organisatie VKF en zullen mede aan hun statuten worden afgetoetst.

Vanaf de inschrijving is de karate-gi (kimono) verplicht.
Dit reglement gaat in vanaf  25/12/2019. 
Elke nieuwe vergunning valt onder dit reglement.
Karate Do